*Valentino (vom Hinsberg-Lipperose)

Valentino (vom Hinsberg-Lipperose)

Daten:

*Batman (Schwentinentalteddys)

Batman (Schwentinentalteddys)

Daten:

*Fiete (Herz-Meeries vom Stein-Weg)

Fiete (Herz-Meeries vom Stein-Weg)

Daten: