*Valentino (vom Hinsberg-Lipperose)

Valentino (vom Hinsberg-Lipperose)

Daten:

*Nate (Lorrie`s Fellknuddel)

Nate (Lorrie´s Fellknuddel)

Daten: